Deti škôlkárskeho veku

Deti škôlkárskeho veku

Handrbolka > Deti škôlkárskeho veku

Back To Homepage

Skupinka určená pre deti od 3-4  rokov.

Skupina detí je uzatvorená (najviac 13 detí), vždy sprevádzaná 2 sprievodcami, prípadne dobrovoľníkmi zo strany rodičov a členov OZ Handrbolka.

Zázemie sa nachádza v prírodnom prostredí mestskej časti Kubrica s priamou dostupnosťou do prírody.

Vytvárame rešpektujúce prostredie, kde sa môžu deti slobodne rozvíjať po všetkých stránkach, kde pedagóg je ako sprievodca detí poskytujúci impulzy a témy vychádzajúce z prírody a záujmu detí.

Deti sú každý deň v kontakte s prírodou a rozvíjajú si životné zručnosti a jednotlivé kompetencie.

Osobnostné

V prostredí, ktoré les ponúka si deti budujú svoj vlastný priestor na hru samostatne, alebo v spolupráci s ostatnými. Sebauvedomenie a pozitívne myslenie samého seba sa rozvíja v konfrontácii s denne sa meniacimi okolnosťami (terén, počasie, ročné obdobie,….) v stále komplexnejšom pozorovaní a vnímaní.

Kognitívne

Pri zažívaní prírody si deti cvičia zmysly ( zrak, chuť, čuch , hmat, teplo, chlad,…), učia sa ich popisovať a zdokonaľujú ich. Objavujú, skúmajú a osvojujú si vedomosti, riešia skutočné problémy v medziľudských vzťahoch a rozvíjajú kritické myslenie.

Učebné

Deti prejavujú zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Pozorujú, skúmajú, experimentujú, aplikujú svoje poznatky v hre, v rôznych aktivitách a situáciách. Začlenením štátneho vzdelávacieho programu pre predškolské vzdelávanie ISCED 0, deti predškolského veku získajú aj potrebnú predškolskú pripravenosť.

Psychomotorické

Vďaka neustálemu pohybu si môžu užívať túžbu po pohybe a ich pohyb sa vďaka rôznej štruktúre povrchu stáva istejší a koordinovanejší. Tým, že denne musia prekonávať určitú primeranú námahu (odniesť si ruksak, prejsť istý úsek, preniesť nájdené veci,…) sa u nich zlepšuje kondícia a dobrý odhad toho, čo dokážu zvládnuť. Výrazne sa rozvíja hrubá i jemná motorika (hrou s kamienkami, kreslením po kmeni, lezením po stromoch, prekonávaním prekážok,…)

Komunikatívne

Deti majú možnosť rozprávať o svojich pocitoch, príroda predstavuje podnetné prostredie na rozvoj rečových schopností.

Informačné

Deti získavajú informácie priamo z prostredia, nie reprodukovane, ústne, monologicky, ale priamou skúsenosťou a zážitkom (napr. pozorovanie kolobehu vody v prírode, jej zmeny, informácie o zvieratách a rastlinách, i sveta v ktorom žijeme).

Rozvoj kompetencií z praktického života je prirodzenou súčasťou chodu škôlky. Deti sa učia starostlivosti o seba. Rovnako sa podieľajú na starostlivosti o svoje okolie. Deti sú tiež vedené k tomu, aby si vzájomne pomáhali a aby spolupracovali.

Aktívna spolupráca a komunikácia s rodičmi, ktorí sa spolupodieľajú na chode lesného klubu, vytvára  komunitné zázemie. Rodičia majú možnosť predostrieť svoje návrhy, postrehy, nápady a aktívne sa zúčastňovať pri organizovaní chodu lesného klubu.

Program:

7:30-8:00 príchod do klubu
8:00-8:45 ranný kruh v zázemí alebo v prírode
8:45-9:15 desiata
9:15 aktivity v prírode
11:30 obed
12:00-14:00 poobedný odpočinok
14:30 -15:00 olovrant
15:30 -16:15 voľná hra detí na dvore a odchod domov