Deti predškolského veku

Deti predškolského veku

Handrbolka > Deti predškolského veku

Back To Homepage

Deti predškolského veku 5-6 rokov.

V tejto skupinke sa sústreďujú deti v predškolskom veku v malom počte do 10 detí.

Ide o skupinku, s ktorou pracuje len jeden sprievodca.  Vzhľadom na nižší počet detí v skupine má možnosť sa venovať deťom individuálne.

Počas aktivít zameraných na rozvíjanie všetkých vzdelávacích oblastí sa deti oboznamujú s rôznymi témami, ktoré sa odvíjajú od ich záujmu alebo aktuálneho diania.

Program detí je pestrý a veľkú časť dňa trávia v prírodnom prostredí, kde si sebariadenými aktivitami a činnosťami rozvíjajú svoje schopnosti a talenty.

Počas dňa sú prepojené aj so školáckou skupinou. Deti sa tak postupne pripravujú na obdobie mladšieho školského veku a spoznávajú školský vzdelávací proces prirodzenejšou formou.

Aktivity v predškoláckej skupinke sú zamerané na tieto oblasti

Jazyk a komunikácia

komunikačné zručnosti, vedieť vypočuť ale aj povedať svoj názor, čítanie kníh, dramatizácia, prerozprávanie príbehov

Matematika a práca s informáciami

rozvoj predmatematických zručností metódou p. Hejného, budovanie predstavy množstva, porovnávanie, hľadanie riešení v rôznych situáciach

Príroda

denne v kontakte s prírodou, objabovanie a spoznávanie rastlín, živočíchov, neživej prírody, denne vidia ako sa príroda mení a pozorovaním objavujú rôzne zákonistosti, pozitivny vzťah k prírode

Spoločnosť

budovanie a pochopenie svojej pozície v skupine, pochopenie osobnostných vlastností, vrátane zvládania emócií a osvojovania si schopností spolužitia s druhými ľuďmi

Umenie a kultúra

budovanie rytmu, spievanie pri hrách, hranie na jednoduché hudobné nástroje, sledovanie zvukov okolo seba, medzizmyslové vnímanie, výtvarné činnosti

Zdravie a pohyb

denný pobyt v prírode dopĺňame pravidelnou lekciou jógy

Program:

7:30 – 8:00 Príchod detí do zázemia
8:00 – 9:15 Prvý blok zameraný na rozvoj predškoláckych zručností
9:15- 9:45 Prestávka na desiatu
9.45 – 10:45 Druhý blok
10:45- 11:00 Odchod do prírody
11:00- 12:30 Pobyt v prírode-voľná hra
12:30 – 13:00 Obed.
13:00 – 13:30 Odchod detí so sprievodcom do prírody, podľa zamerania poobedného klubu
15:00 – 15:30 Odchod k zázemiu
15:30 – 16:15 Olovrant a odchod detí z klubu