Deti školského veku

Deti školského veku

Handrbolka > Deti školského veku

Back To Homepage

Vzdelávacia skupinka  6-11 rokov „škola“

Skupinka určená pre deti od 6 do 11 rokov ( 1.-5. ročník ZŠ)

Deti v školáckej skupinke pracujú v zmiešaných skupinách s malým počtom detí. Vyučuje sa v blokoch, ktoré poskytujú dostatok priestoru na napĺňanie vzdelávacích štandardov základných škôl a individuálne stanovených cieľov, s dôrazom na vnútornú motiváciu dieťaťa. Učenie v triede striedame s učením v prírode.

Pri vyučovaní prepájame tradičné metódy s inovatívnymi metódami vzdelávania. Dôraz kladieme na súlad s prírodou.

Vzdelávacie oblasti:

Čítanie

Metóda Sfumato- splývavé čítanie, kde sa dbá na správne čítanie hlások a porozumenie čítaného textu, doplnené dramatickou výchovou a zážitkovým učením

Písanie

Comenia Script- nespojité písmo používané na medzinárodnej úrovni

Matematika

Hejného metóda- založená na budovaní schém, ktoré si dieťa vytvára. Spája v sebe pohyb, zvuk a logické uvažovanie.

Šport

výrazná podpora detí v športových aktivitách

Vlastiveda

zážitkové spoznávanie okolia,historických a prírodných pamiatok, práca s mapou a internetom

Prírodné vedy

zamerané na pokusy, objavy, bádania a spoznávanie prírody. Získavanie a rozvoj prezentačných zručnosti.

Anglický jazyk

výučba cudzieho jazyka prebieha hravou formou od 1. ročníka

Umenie

zamerané na moderné smery, s prepojením na dejiny umenia

Písanie a sloh

podpora tvorivého písania

Dieťa nie je hodnotené známkou, ale slovne, zamerané na pokroky, ktoré dosiahlo.

Prestávky sú dôležitou súčasťou nášho vyučovania. Pre deti poskytujeme dostatok priestoru na voľné pohybové aktivity vo vonkajšom prostredí.

Program:

7:30 – 8:00 Príchod detí
8:00 – 9:15 Prvý blok v priestoroch budovy
9:15- 9:45 Prestávka na desiatu
9.45 – 10:45 Druhý blok
10:45- 11:15 Prestávka
11:15- 12:30 Tretí blok v priestoroch budovy alebo na dvore-školáci
12:30 – 13:00 Obed.
13:00 – 13:30 Odchod detí so sprievodcom do prírody, podľa zamerania poobedného klubu
15:00 – 15:30 Odchod k zázemiu
15:30 – 16:15 Olovrant podávaný v budove školy, odchod detí z klubu