Inovatívne cesty učenia: Prečo zvoliť alternatívne vzdelávanie pre Vaše dieťa ?

Inovatívne cesty učenia: Prečo zvoliť alternatívne vzdelávanie pre Vaše dieťa ?

Handrbolka > Inovatívne cesty učenia: Prečo zvoliť alternatívne vzdelávanie pre Vaše dieťa ?

Back To Homepage

Ako učiteľka a sprievodkyňa vzdelávacej skupiny detí prvého stupňa v občianskom združení Handrbolka, často sa stretávam s rodičmi, ktorí hľadajú alternatívne formy vzdelávania pre svoje deti. Rozhodnutie o vzdelávacej ceste vášho dieťaťa je dôležitý krok, a preto by som vám rada priblížila, prečo by práve alternatívne vzdelávanie mohlo byť tou správnou voľbou.

Alternatívne vzdelávanie na Slovensku má mnoho podôb, vrátane súkromných škôl a formy individuálneho vzdelávania detí v komunitných vzdelávacích skupinách alebo domácom vzdelávaní (homeschooling, domškola). Hoci nie je pre každého, mnohé rodiny na Slovensku nachádzajú v týchto inovatívnych prístupoch k vzdelávaniu ideálnu voľbu.

1. Dieťa sa učí pre seba a nie pre známku

V alternatívnom vzdelávaní je dieťa aktívne zapojené bez stresu a tlaku, čo mu pomáha rozvíjať životné zručnosti, komunikáciu, vyjadrenie názoru a kritické myslenie. Hodnotenie prebieha formou slovného hodnotenia a sebahodnotenia, čím sa kladie väčší dôraz na proces učenia sa a individuálny rozvoj.

2. Deti sa motivujú a učia navzájom

V našich vzdelávacích skupinách spájame vzdelávanie s pobytom v prírode a podporujeme vzájomné učenie, motiváciu a prácu v tíme. Tento prístup umožňuje deťom pracovať s chybami, hľadať riešenia a rozvíjať kritické myslenie a tvorivosť. Ročníky sú navzájom prepojené, čo umožňuje deťom učiť sa od seba navzájom.

3. Cesta : Konštruktivizmus

V našich vzdelávacích skupinách sa kladie dôraz na konštruktivistický prístup k vzdelávaniu, kde sa dieťa učí prostredníctvom skúseností, experimentovania a objavovania. Učitelia sú sprievodcovia na tejto ceste, ktorí podporujú deti v ich vlastnom procese objavovania a nadobúdania vedomostí.

4. Inovatívne metódy

Naša alternatívna školská skupina ponúka podnetné vzdelávacie prostredie s využitím inovatívnych metód a prístupov. Využívame napríklad metódu Hejného na  matematike, metódu čítania sfumato, písmo comenia script a na hodinách prírodovedy ExpEdíciu, kde deti môžu objavovať a učiť sa v praxi.

5. Rodičia sú súčasťou dobrej školy

Rodičia sú v našom občianskom združení dôležitým partnerom pri vzdelávaní, preto sa snažíme ich zápajať do akcií, pravidelne vzájomne komunikovať a spoluvytvárať dobrú klímu vzdelávania.

Kontakt

0915 135 421 0908 498 596

handrbolka@gmail.com
Kubrická 94, 911 01 Trenčín