Lesný klub

Lesný klub Handrbolka vznikol na základe iniciatívy rodičov ako Občianske združenie Handrbolka, ktoré svoje aktivity sústreďuje na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, od 3 do 6 rokov. Inšpiráciou na vznik boli pre nás lesné materské školy v Čechách a lesné kluby na Slovensku, ktorých počet sa neustále zvyšuje.

 

Hlavné myšlienky a zameranie lesného klubu

"Kde bolo tam bolo, nebolo to vôbec ďaleko od ciest či sídiel, nebolo to ani na konci sveta, ale ani v jeho strede. Bolo to tak trochu bokom, v dolinke skoro romantickej medzi kopčekmi a lesmi. Bola malá chalúpka v ktorej sa veľké veci diali. Volali ju Handrbolka."

Lesný klub má svoje zázemie v prírodnom prostredí mestskej časti Kubrica, v históriou dýchajúcom objekte bývalej materskej školy, kde príjemné prostredie dotvára zurčiaci potôčik, či zvonička odbíjajúca poludnie.

Pre deti sa snažíme vytvárať rešpektujúce prostredie, kde sa môžu slobodne rozvíjať po všetkých stránkach, kde pedagóg je ako sprievodca detí poskytujúci impulzy a témy vychádzajúce z prírody a záujmu detí.

Blízke okolie ponúka deťom priestor pre sociálne učenie, rozvoj osobných schopností, záujmov. Ponúka základ pre zdravý samostatný rozvoj osobnosti a umožňuje získavať a rozvíjať kompetencie do ich ďalšieho života. Rozvíja sa vzťah k prírode a porozumenie pre naše životné prostredie. Snažíme sa, aby deti pochopili prírodu ako našu súčasť, objavili les ako priestor pokoja, múdrosti a sebapoznania, chránili ju a cítili sa v nej "ako doma".

Les je priestorom pre hru, zážitky, zmyslové vnímanie. Je miestom kooperácie, zdrojom kreativity, fantázie, miestom pre dobrodružstvá a rozprávky, oázou pokoja a je otvorený pre všetkých ľudí.

Každodenný styk s prírodou zlepšuje aktívne vnímanie seba, lesného prostredia, buduje sa u detí zdravé sebavedomie, empatia a významné vôľové a sociálne vlastnosti. A zároveň pobyt vonku je prospešný zdraviu tela i duše.


 

Ponúkané aktivity

Hlavným miestom aktivít lesného klubu je blízka príroda. Vačšina aktivít sa orientuje na život v lese, rytmus ročných období, sviatky, aktuálnu tému a pozorovania a záujmy detí. Prebiehajú väčšinou v rámci jednej projektovej témy (napr. ročné obdobie, stavba domčeka,...) Téma je spracovaná tak, že sú zapojené všetky zmysly detí.

 • Poznávanie lesa: ročné obdobia, zvieratá a rastliny
 • Zber a poznávanie liečivých bylín a lesných plodov
 • Starostlivosť o domáce zvieratá, sadenie a práca vo vlastnej napr. zeleninovej záhradke
 • Pohybové hry: tanec, motorické hry
 • Rozvoj jazykových zručností: čítanie, jazykové hry, divadelné predstavenia, básničky, riekanky, pesničky
 • Rozvoj matematických predstáv: počet, počítanie, poznávanie číslic, množstiev, geometrické predstavy, jednotky miery a objemu
 • Intuitívne poznávanie fyzikálnych javov v prírode: teplota – jej vplyv na prírodu, skupenstvá vody, gravitácia, páka a iné.
 • Rozvoj kompetencií z praktického života, starostlivosť o svoju osobu a o okolie.
 • Kreatívne tvorenie: vyrezávanie, maľovanie, kreslenie, lepenie...
 • Výlety: bábkové divadlo, polícia, hasiči, farma, múzeum, výstava, rôzne podujatia...
 • Rôzne tematické dni: Mikuláš,...
 • Každodenne sa deti stretnú s anglickým jazykom formou básničiek, piesní a hier

Cieľom aktivity nemá byť výsledok, ale prežitok pri samostatnej práci detí s ponúknutým materiálom. Oproti tomu sú tu však aj činnosti ako napr. zhotovovanie lampiónov, nacvičovanie divadielka, práca s predškolákmi, ktoré potrebujú pevný rámec a vedú k danému výsledku.

Čo zahŕňa a ako nás napĺňa pobyt vonku >>>

Deti majú prístup do prírody každodenne, dĺžka pobytu vonku tiež závisí od poveternostných podmienok. Na vlastnom tele tak zacítia ako padá dážď, primŕza potôčik, či ako sa šmýka na ľade. Tiež vidia a cítia ako sa príroda mení počas celého roka a ako sa menia jednotlivé ročné obdobia, pričom si deti každodenne rozvíjajú jednotlivé kompetencie. >>>


Kognitívne: Pri zažívaní prírody si deti cvičia zmysly ( zrak, chuť, čuch , hmat, teplo, chlad,…), učia sa ich popisovať a zdokonaľujú ich. Objavujú, skúmajú a osvojujú si vedomosti, riešia skutočné problémy v medziľudských vzťahoch ako aj pri hre a tým rozvíjajú kritické myslenie.

Osobnostné: V prostredí, ktoré les ponúka si deti budujú svoj vlastný priestor na hru samostatne, prípadne v spolupráci s ostatnými. Sebauvedomenie a pozitívne myslenie samého seba sa rozvíja v konfrontácii s denne sa meniacimi okolnosťami (terén, počasie, ročné obdobie,….) v stále komplexnejšom pozorovaní a vnímaní.

Psychomotorické: Deti sa môžu samé rozhodnúť kedy sa oblečú, vyzlečú (rukavice, bundu,…) ako dlho budú jesť, a tým intenzívne rozvíjajú vnímanie svojho tela. Vďaka neustálemu pohybu si môžu užívať túžbu po pohybe a ich pohyb sa vďaka rôznej štruktúre povrchu stáva istejší a koordinovanejší. Tým, že denne musia prekonávať určitú primeranú námahu (odniesť si ruksak, prejsť istý úsek, preniesť nájdené veci,…) sa u nich zlepšuje kondícia a dobrý odhad toho čo dokážu zvládnuť. Výrazne sa rozvíja hrubá i jemná motorika (hrou s kamienkami, kreslením po kmeni, lezením po stromoch, prekonávaním prekážok,…)

Komunikatívne: Deti majú možnosť rozprávať o svojich pocitoch, príroda predstavuje podnetné prostredie na rozvoj rečových schopností.

Učebné: Deti prejavujú zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Pozorujú, skúmajú, experimentujú, aplikujú svoje poznatky v hre, v rôznych aktivitách a situáciách. Začlenením štátneho vzdelávacieho programu pre predškolské vzdelávanie ISCED 0, deti predškolského veku získajú aj potrebnú predškolskú pripravenosť.

Informačné: Deti získavajú informácie priamo z prostredia, nie reprodukovane, ústne, monologicky, ale priamou skúsenosťou a zážitkom (napr. pozorovanie kolobehu vody v prírode, jej zmeny, informácie o zvieratách a rastlinách, i sveta v ktorom žijeme).


Rozvoj kompetencií z praktického života je prirodzenou súčasťou chodu škôlky. Deti sa učia starostlivosti o svoju osobu tým, že pomáhajú pri príprave olovrantu a nápojov, spolurozhodujú o tom, aké oblečenie budú mať na sebe, sú vedené k tomu, aby sa naučili samé obliekať a vyzliekať. Rovnako sa podieľajú na starostlivosti o svoje okolie. Udržiavajú poriadok, zbierajú odpadky a separujú ich, svoje pracovné miesto dajú po práci do pôvodného stavu, odkladajú náradie a pomôcky. Deti sú tiež vedené k tomu, aby si vzájomne pomáhali a aby spolupracovali.

Deti majú hudobné ako aj výtvarné aktivity. Tu môžu rozvíjať svoje kreatívne schopnosti a schopnosť vyjadrovať svoje pocity. Pri výtvarnej aktivite je možno potrebné ponúknuť materiál, tému a techniku, ale deťom treba potom ponechať dostatočne voľný priestor pri tvorení. Veľmi dôležité je aj hranie na hudobných nástrojoch a experimentovanie s hudbou a nástrojmi. K dispozícii sú rôzne hudobné nástroje, ale tak isto si deti môžu nástroje vyrobiť sami.

Informácie pre rodičov >>>

Čo potrebujú deti

Pri návšteve klubu by deti mali byť oblečené primerane aktuálnemu stavu počasia. Základom je:

 • nepremokavá obuv, za mokrého počasia aj gumáky(je možné ich nechať v klube)
 • nepremokavé oblečenie
 • malý ruksačik s fľašou na tekutiny, papierovými obrúskami, v igelitovom vrecku zabalené náhradné oblečenie
 • klobúčik na hlavu (v zimnom období čiapku, rukavice, najlepšie s odnímateľnou prstovou časťou, šál, náhradné ponožky,...)
 • v zázemí potrebujú obliečky na paplónik a podušku, pyžamko na spanie, zubnú kefku, pohárik, obľúbenú hračku na spanie(tá ostáva dopoludnia v zázemí)

Všetky veci detí je potrebné označiť menom.


Čo nosí personál

 • Lekárničku, mob.telefón, fotoaparát
 • Nádobu s čistou vodou , mydlo
 • Toal.papier, hygienické vreckovky,igelit.vrecká, lopatky
 • Karimatky a podložky na sedenie
 • Vrecko na odpad
 • Obrázkové knihy
 • Tematické pomôcky (laná, šnúrky, náradie, kladivká, ...)
 • Výtvarnícke pomôcky (farby, štetce, papiere, pastelky,...)

Strava

 • Raňajky sú pre deti zabezpečené deťom v klube. Deti si po príchode môžu natrieť chlebík, rožtek, nakrájať zeleninu, či namiešať cereálie s ovocím.
 • Desiatu zabezpečujeme v prírode, formou čerstvej zeleniny a ovocia.
 • Obed zabezpečujeme dovážaný z licencovanej jedálne vhodnej pre predškolský vek
 • Olovrant je zo zdravých surovín podávaný po poobednom oddychu v klube, deti sa spolupodieľajú na jeho príprave (krájanie ovocia a zeleniny, natieranie chlebíkov, prestieranie, nakladanie polievky, odšťavovanie čerstvých džúsov,...)

Sprievodcovia >>>

Mgr. Alenka Hudecová

0908 498 596


Po vyštudovaní pedagogickej fakulty UK odbor učiteľstvo 1.stupňa a výtvarná výchova som sa pustila do vzdelávania detí na ZŠ. Pracovala som v klasických triedach i v projektoch vzdelávania nadaných detí.

Určitý životný úsek som pôsobila v Anglicku a pomáhala ako dobrovoľníčka vo Waldorfskej škôlke. Popri štúdiu učiteľstva som externe študovala na DAMU dramatickú výchovu.

Na materskej dovolenke som začala zbierať informácie o lesných materských škôlkach, ktoré sú pre mňa cestou ako vychovávať deti zdravo a prirodzene. Teší ma, keď deti napredujú svojou vlastnou cestou vzdelávania, bez zaradenia do tabuliek toho, čo by v danom veku mali. Sú pre mňa inšpiráciou a cestou poznávania. Neriešim ich roztrhané nohavice, zodraté topánky a blato za ušami po výlete, ale vnímam ich ľudský rozmer, spokojnosť, chuť a nadšenie sa prirodzene vyvíjať, objavovať a napredovať.

Mgr. Karolina Mihálikova

0915 135 421


Vyštudovala som Pedagogickú fakultu na UKF v Nitre odbor učiteľstvo 1.stupňa s angličtinou. Pracovala som ako učiteľka angličtiny na základnej škole, v jazykovej škole a ako lektorka v rôznych jazykových školách.

Nové pohľady a skúsenosti vo vzdelávaní detí som získavala na zahraničných pobytoch a stáži v Belgicku a Anglicku, kde ma najviac zaujímali alternatívne formy vzdelávania.

Vždy som veľmi dúfala, že mi život ponúkne možnosť vytvoriť pre deti prostredie a podmienky, kde sa bude ich malá dušička tešiť z každého osobného kroku a pokroku, kde pocítia lásku a slobodu poznania. Dúfam, že Handrbolka bude takým miestom pre každého jej návštevníka.


Lesný klub Handrbolka

Nie sme klasická materská škola premiestnená do lesa. Ide o alternatívnu formu predškolského vzdelávania. V skupine je max. 13 detí, preto významným prvkom je aj prístup k deťom ako jednotlivcom, k učeniu, tempu a obsahu učenia, a vzťahu učiteľ - dieťa.

Aktívna spolupráca a komunikácia s rodičmi, ktorí sa taktiež spolupodieľajú na chode lesného klubu, vytvára v klube rodinné zázemie. Rodičia majú možnosť predostrieť svoje návrhy, postrehy, nápady ale aj kritiku. Môžu sa zúčastňovať priameho chodu lesného klubu a taktiež prispievať svojou pomocou pri budovaní zázemia, dvorčeka a využívaných priestorov.

Prvé lesné škôlky vznikali v škandinávskych krajinách, kde sú aj uznávané ako alternatívne materské školy. V Českej republike je ich viac ako 120. Na Slovensku vznikajú ako lesné kluby, najmä formou Občianskeho Združenia, bez dotácií od štátu, keďže v našej legislatíve nie je tento typ predškolského vzdelávania podchytený.

 

 

Dieťa z lesnej škôlky príde do školy s oveľa jasnejšou predstavou, čo rado robí, čo je preň dôležité a s oveľa väčšou chuťou do učenia sa nových vecí. Podľa výskumov v zahraničí, kde sa skúmali absolventi lesných materských škôl a absolventi bežných materských škôl, bol výsledok taký, že deti z lesných MŠ sa lepšie adaptovali na nové prostredie, vynikali v tvorivosti a lepšie dokázali koncentrovať pozornosť. Deťom dali v rámci testu dokresliť kružnicu rôznymi spôsobmi (slniečko, postava a pod.). Kým deti z bežných MŠ mali najviac dva nápady, deti z lesných MŠ mali minimálne sedem nápadov.